Search form

Matiu 13:47

Monara ge bezai.

47Yesu meni ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa mona ine. Ema meni mona ewara apewa mona meni wo neire neire zumunua awa.