Search form

Matiu 13:49

49Zebura be tepo wai amire susu ago ine kei awamunoya. Be amira ana angelo nukare zebu sero bamuro ema ewa-gaewa nana soe ena ema waya-kawaya siana-katana wero