Search form

Matiu 13:51

51Yesu meni ago sero atata wero senua awa, “Nikare ge dapikarago amira susu niniro baititinowita?” Ago senu nukare sewa awa, “Niniro baititinonakare.”