Search form

Matiu 13:53

Nasarete natera ema meni Yesu gutipe potiwa.

53Yesu meni ge bezai neire neire awa tomite sero tepo wero zebu awa doro bamunua awa.