Search form

Matiu 13:55

55Nakai susu nuso gosinonakai. Nu kapentara mai awa. Mia nuso zazo Maria. Ota namisini nuso zazo nusokare Yakoboto Yosefere ata Simonto Yudare. Ata nubabumana nuso dapikarago awa namorekai dai nowera.