Search form

Matiu 14:10

10saineba asero niniro senu mai sou nukare baro Yohane benai sora ena duba nuso kapero