Search form

Matiu 14:13

Yesu meni ema 5,000 amire ma tamunua.

13Yesu meni Yohanera oziga niniro giro zebu awa doro wa zora witiro zebu zo erama tepo amira imata nuamu sero bamunua awa. Susaunu ema meni oziga nuso niniro nata serora erama dubu bamu ami ete susaumite zebu da amira kei awewa awa.