Search form

Matiu 14:19

19Ago sero ema senu zewaka patiro arumuro itiwa awa. Ago wero ma wana da ata wo eto awa pumuro iri utura niro kokopai Anuture asero eweweniro bua mai nusore potinu puro emare kanowewa awa.