Search form

Matiu 14:22

Yesu meni ou ubu tame aita wero bamunua.

22Are Yesu meni bua mai nusore senu imata wara witiro gita ou ubu enibara bamuwa awa.