Search form

Matiu 14:29

29Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Mu.” Ago senu Petoro meni wara ena osero ou tame aita wero Yesu nana bamunua awa.