Search form

Matiu 14:3

3Ge awa tepo oko senua. Herode nu gita emoko nami nuso Filip amira bama soero pumunua, zazo nuso Herodia, bama ami emo wero senu soldia baro Yohane tere wanere beniro puro poti benai sora niwa.