Search form

Matiu 14:7

7numore ego senua awa, “Na Anutura nana benaura ge me sana zewai wae. Ni nena zota zo emo wero giro sasa potamunona.”