Search form

Matiu 14:8

8Ago senu mai bama diri awa nu mia nuso meni kotumai zo potinu giro ego senua awa, “Ni Yohane ge ou gutai zaawai ema amira giti kopi awa poti tewara niro zeme puro mu namore potase.”