Search form

Matiu 15

Anutura ge meni ewowo-kawowora ge dainitinowia.

1Be amira ana Yerusalem natara Farisayo ata lo ge gipai ema eni nukare ami Yesura nana kei awero atata wero sewa awa, 2“Bua mai niso nukare nogoro ewowo nasokaira tani dainitinoweri? Ago inoise wana kaka sewamu nena tepo ninowera, atonua!” 3Ago atata wewa giro Yesu meni ina ego senua awa, “Ota nikare dai nogoro tani nisokare matu ama ganinoise Anutura ge sai zewai wai awa doinowewi? 4Anutura ge ego itia awa, ‘Ni tani kokopai mia mama nisore inoise noiyo.’ Noko ge zo ego ewa, ‘Zo nu mia mama nusore ge waya samunoya nu awa deu betae.’ 5Anutura ge ago ine itia awa, ata ninekare meni awa ego towewa awa, ‘Zo nu miata mama nuso ego tugata wamunoya, nune ami mia mama nuso souwaise sai oko itia, “Nena nimoreto potamena, ata nena awa emoko Anuture potamu sena zewai wenua.” ’ 6Nikare ago towewa ami ewowora tani emo inoise Anutu mia mama sou wawise ge senua awa duawewa tepo inowia. 7Nikare opi ema me sao inowewa! Porofete Yesaya meni ge gaenua ami nikare pupinoya. Ge gaenua awa ego ewa,

8Tua meni ego toya,

Erama emi na begiti meni bowi inowera,

ata moka nusokare meni awa naso nana oko itia.

9Nukare emara ge awa Anutura lo ge ine asero sero gipero awinowera.

Are nukare na bowi wero zainitinowera.”

Nena duba bemiti wai amira ge.

10Yesu nu ago sero ema diti bamu uzumunu kei awewa ego tugata wenua awa, “Na ge sana niniro baitiu. 11Nena be nisokarera toitinowia ami oko nikare wawi bemitire inowewa. Ge be nisokarera ena kei awinowia ami nikare wawi bemitire inowewa awa.” Ago senua awa.

12Ago senu giro bua mai nuso meni nibo tepo nuso nana benaura bamuro nu atata wero sewa awa, “Ni ge sesesa awa Farisayo nukare ge awa niniro duba mou inora, awa gosinosita?” 13Ago sewa giro ina ego senua awa, “Ni bamubamu utura Mama naso meni kaka uramu agiti eriwa awa dapikarago sokero tepo wamunona awa. 14Duba mou inora amira kotumu-katumu oko wawe. Nukare giti guma wai meni ebata gita wago inora. Ota ema giti guma wai zo meni otao nuso giti guma wai amira ebata gita wamu wai, nuto eto dago degara bayamunorato.” 15Ago senu Petoro meni Yesure ego senua awa, “Ni ge bezai sesesa amira susu kereniyo ganekare.” 16Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Agoro nikare dai kotumai tepo dago nowewa, atonua! 17Susu ego ine kaka ninamu nowewita? Nena be meni nawenakai tini nasokaira bamuro eba nusora osisinowia. 18Ota ge be nisokarera ena kei awinowia awa dubara ena kei awinowia, are ge ami nikare wawi bemitire inowewa awa. 19Emara nana dubara ena nena ego awa kei awinowia: kotumai waya, erama dai betai, bama bewana wai, nena bewana wai, kotora ena opi sai, opi sero emara zazo puro osai. 20Nena ago ine ami nikare wawi Anutura benaura ena bemitire inowewa awa. Ota wana kaka sewero nena namu ami wawi nikare bemitire oko inowewa.” Ago senua awa.

Yesu meni bama Yudako zora mai bama diri kora wenua.

21Yesu bua mai nusore zebu awa doro nata eto Taya ata Saidon itiwato amira bamuwa awa. 22Baro noiwa Kenan zebura bama Yudako zo meni muro Yesu zawa sero ego senua awa, “O Tua, ni Dawidira sibuna meni na kapo emo zo weyo. Mai bama diri naso awa bi meni daraumawi waya wero itewia.” 23Ago senu Yesu meni niniro ge zo oko senua. Ago wenu bua mai nuso meni nuso nana kei awero ego sewa awa, “Ni bama se bayae. Nu nasokai nana ama tupise zawa toya.” 24Ago sewa giro Yesu meni ego senua awa, “Na Isreli ema dubu lama tara awai ine numorekare daba gegenai.” 25Ago tuaise bama awa nuso nana benaura kei awero koiniro isa toise ego senua awa, “O Tua, ni na soremu!” 26Ago senu ina ego senua awa, “Mai mamaira nena nai soero suna unai ine awa te oko inoya.” 27Ago senu ge ina ego kapeteninua awa, “Tua, awa me tosa. Ata noko suna nukare dia nusokarera opa du ena nena mumuka osawi ninowera.” 28Ago senu giro Yesu meni ego senua awa, “O bama, tuma diai niso bamubake. Are tosa ago waise.” Ago tuaise mai bama diri nuso awa ewanana wenua awa.

Yesu meni ema dainiro kora wenua.

29Yesu nu zebu awa doro noko tera ewesemuro tupimite Galilaya ou ubura kei awero kora-kora nomite dirumu zora witiro baro arumuro itinua awa. 30Ago itinu ema dubu bamu ami ema bama yayare witai awa puro muro nuso nana kei awewa awa. Nukare eni te dimai, o eni giti guma wai, o eni te wana amai, o eni ge tepo dau ema, o eni witai awa yaya eure-taure, ago ine awa puro kei awero Yesu nana benaura potiwa dapikarago kora wero tepo wenua awa. 31Ago wenu dau meni ge uge-mage wewa, ota te wana amai meni ewanana wewa, ota te dimai meni ewanana wero aita wewa, ota giti guma wai meni awa giti panewa awa. Are ema bama diti bamu meni awa giro yaba dasiga bamu inoise Isreli emara Anutu poti ike nitinoise bowi wewa awa.

Yesu meni ema 4,000 ma potinu niwa.

32Yesu meni bua mai nuso zawa senu muwa ego senua awa, “Na ema dubu emi emo zo bamu inoya. Nera kota, nukare naso nana waiko be etorobara ago nomite nena nai tepo weti nena kau inora. Are nena tepo asana nukare ena eriro susauma ebete ena meri betai azu inona.” 33Ago senu bua mai nuso meni ego sewa awa, “Ei awa: Ware nonakai, are ma witai nana tamuro ema dubu bamu ago ine amire potanakai nara te wamunoi?” 34Ago sewa giro nu nukare atata wero senua awa, “Ma nisokare nazo iti?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Ma 7 ata wo kikinaka etokaka gege awa.”

35Ago sewa awa, are Yesu meni ago niniro ema arumarise senu arumuro itiwa awa. 36Ago wewa ma 7 ata wo awa pumuro Anuture kokopai asero eweweniro bua mai nusore potinu nunekare kanowero eramare potiro bamuwa awa. 37Potiro bamuwa ema niwa te wenua awa. Ago wewa nena itata awa poti dara niwa kana 7 te wenua awa. 38Nena niwa ema namba nusokare 4,000. Ota bama mai awisore awa kaka azimamu.

39Yesu meni erama iyetinu susauwa nune meni awa wara witiro susaumite Magadan zebura kei awenua awa.