Search form

Matiu 15:12

12Ago senu giro bua mai nuso meni nibo tepo nuso nana benaura bamuro nu atata wero sewa awa, “Ni ge sesesa awa Farisayo nukare ge awa niniro duba mou inora, awa gosinosita?”