Search form

Matiu 15:13

13Ago sewa giro ina ego senua awa, “Ni bamubamu utura Mama naso meni kaka uramu agiti eriwa awa dapikarago sokero tepo wamunona awa.