Search form

Matiu 15:19

19Emara nana dubara ena nena ego awa kei awinowia: kotumai waya, erama dai betai, bama bewana wai, nena bewana wai, kotora ena opi sai, opi sero emara zazo puro osai.