Search form

Matiu 15:22

22Baro noiwa Kenan zebura bama Yudako zo meni muro Yesu zawa sero ego senua awa, “O Tua, ni Dawidira sibuna meni na kapo emo zo weyo. Mai bama diri naso awa bi meni daraumawi waya wero itewia.”