Search form

Matiu 15:23

23Ago senu Yesu meni niniro ge zo oko senua. Ago wenu bua mai nuso meni nuso nana kei awero ego sewa awa, “Ni bama se bayae. Nu nasokai nana ama tupise zawa toya.”