Search form

Matiu 15:28

28Ago senu giro Yesu meni ego senua awa, “O bama, tuma diai niso bamubake. Are tosa ago waise.” Ago tuaise mai bama diri nuso awa ewanana wenua awa.