Search form

Matiu 15:29

Yesu meni ema dainiro kora wenua.

29Yesu nu zebu awa doro noko tera ewesemuro tupimite Galilaya ou ubura kei awero kora-kora nomite dirumu zora witiro baro arumuro itinua awa.