Search form

Matiu 15:30

30Ago itinu ema dubu bamu ami ema bama yayare witai awa puro muro nuso nana kei awewa awa. Nukare eni te dimai, o eni giti guma wai, o eni te wana amai, o eni ge tepo dau ema, o eni witai awa yaya eure-taure, ago ine awa puro kei awero Yesu nana benaura potiwa dapikarago kora wero tepo wenua awa.