Search form

Matiu 15:32

Yesu meni ema 4,000 ma potinu niwa.

32Yesu meni bua mai nuso zawa senu muwa ego senua awa, “Na ema dubu emi emo zo bamu inoya. Nera kota, nukare naso nana waiko be etorobara ago nomite nena nai tepo weti nena kau inora. Are nena tepo asana nukare ena eriro susauma ebete ena meri betai azu inona.”