Search form

Matiu 15:34

34Ago sewa giro nu nukare atata wero senua awa, “Ma nisokare nazo iti?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Ma 7 ata wo kikinaka etokaka gege awa.”