Search form

Matiu 15:36

36Ago wewa ma 7 ata wo awa pumuro Anuture kokopai asero eweweniro bua mai nusore potinu nunekare kanowero eramare potiro bamuwa awa.