Search form

Matiu 15:4

4Anutura ge ego itia awa, ‘Ni tani kokopai mia mama nisore inoise noiyo.’ Noko ge zo ego ewa, ‘Zo nu mia mama nusore ge waya samunoya nu awa deu betae.’