Search form

Matiu 16:19

19Ago wero na utura nata amira ki awa nimore potamunona awa. Are ni nena zo zebura ena azu sasa giro nena awa Anutu meni utura ena da ago azu samunoya. Ota ni nena zo zebura ena gasa te wai giro nena awa Anutu meni utura ena da ago gai te wamunoya.”