Search form

Matiu 16:23

23Ago senu Yesu meni zuzumeniro Petorore ina ego senua awa, “Satan, ni na doro daiti. Ni eba naso gagatitinosa. Ni ge tosa awa Anutura ge kota, emara ge inoya.” Ago senua awa.