Search form

Matiu 16:26

26Zo nu zebura nena kokopai dapikarago awa pupinuamunoya, ata nuai nuso tepo wamunoya, awa nena nemi nuso nana itamunoi? Ota nuai nuso ewesemaise kotumuro zuma ne potai amire nuai nuso awa ina ewese nuso nana namunoi? Tepo awa.