Search form

Matiu 17

Yesu nu dirumura ena utura zasimai pumunua.

1Yesu meni waiko be 6 nomite Petoroto Yakobore ata nami kiaka nuso Yohane nukare pumunu nukare imata dirumu bamu zo witiro bamuwa awa. 2Ago wero ana benau nusokarera dopero itinu benau nuso zo wenua awa. Giti benau nuso waikora zasimai ago ine zasimunu, noko tama woi nuso meni awa zasimai ine wero kapa wenua awa. 3Ago inuaise Moseto Eliare meni osero nuso nana zora kei aweroto numore dai ge uge-mage inoise itiwa Petoro otao etore meni giwa awa. 4Ago giwa Petoro meni Yesure ego senua awa, “Tua, nakai ego itenakai awa ewanana. Are ninasa na komboa etorobara sinane — zo niso, zo Mosera, zo Eliara.” 5Ago tuaise bereze zasimai bamure zo osero nukare gogowenua. Ago wenu amire ge zo bereze mokara ena ego kei awenu niniwa awa, “Awa Mai bou naso. Na nu emo yawa sara inona. Nikare ge nuso niniu.” 6Bua mai meni ge awa niniro giti benau nusokare gogo wero poti zebura niro azu boro-boro inoise itiwa awa. 7Ago inoiwa Yesu meni nusokare nana zora baro nukare zizinoise ego senua awa, “Nikare eriro azu doro noiwo.” 8Ago senu nukare giti panero Yesu daba giwa awa. 9Are dirumura ena osisinoise Yesu meni ego senua awa, “Nena benau seka zo gewa amira ge bowi ema zore oko samunowa. Mama meni na Emara Mai awa-uzai betaira ena seka wero erana amire ge bowi awa samunowa.” 10Ago senu giro bua mai nuso meni nu atata wero sewa awa, “‘Elia gita mai amire Kristo mamunoya,’ awa lo ge gipai ema meni ge ago ine nogoro toweri?” 11Ago atata wewa giro ina ego senua awa, “Elia nu me gita ewesemuro nena bamubamu dapikarago korawai amire Kristo mamunoya, awa ge me awa. 12Ata sana niniu. Elia nu emoko kei awero noinu ema bama meni susu nuso giwa kaka kei awamu wenu numore tani tebe-tabe wewa awa. Are nukare na Emara Mai da ago puro doise gaise awamunora awa.” 13Ago senu nukare nu Yohane ge ou gutai zaawai ema amire senua awa giwa awa.

Yesu meni mai mata diri zora nana ena bi tunenua.

14Nukare dirumura ena osisinomite ema bama diti bamu amira nana kei awewa ema zo meni muro Yesura nana zorage koiniro ego senua awa, 15“Tua, ni mai naso emo zo amuyo. Nu eyaya aziapinoise yaya bamu tapinowia. Nu niaora duwise oura dagipise awinowia awa. 16Are na bua mai niso nana puro mena kora waira wetera te kaka wamu wetia.” 17Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “O nikare ema bama waya, tuma diai tepo. Na be nazo nimorekare dai nuamunoni? Mai puro naso nana muu.” 18Ago senu nukare mai puro muwa nu bi senero ge senu mai doro bamunu mai eya ewanana wenua awa. 19Are bua mai nuso meni nukare gege imata amire nu atata wero sewa awa, “Nakare nogoro bi tunaira bua wetenakare te kaka wamu weti?” 20Ago sewa ina ego senua awa, “Tuma diai besai nisokarera. Na me nimorekare sana niniu. Tuma diai nisokare awa ni me kiaka zo ine eriro bamu wamunoya, ami meni awa nikare dirumu emire, ‘Ni ena sokero ogo bamu!’ ago sawa, sokero bayamunoya. Tuma diai ago ine awa nisokare nana itai nikare bua bamubamu wai te awa. [ 21Bi ago ine tunai awa nena zota zo meni oko aewa. Isa saire nena sienaire meni gege tunai te awa.]” Ago senua awa.

Betero eramunoya amira ge bowi noko senua.

22Are noe bua mai nuso dapikarago Galilaya zebura ena nuso nana poti dara niwa Yesu meni ego senua awa, “Nuanakai na Emara Mai awa emara nana wanera potara 23dara betana waiko be etorobara tepo wai amire Mama meni na awa-uzai eramunona awa.” Ago senu bua mai nukare niniro duba nusokare mou wenua awa.

Petoro meni wo bera ena omata pumunua.

24Yesu bua mai nusore Kapaneam nate kei awewa ema eni Anutura ibu bamu amira takis bua inoisowa ami Petoro atata wero sewa awa, “Gipai ema nisokare meni ibu bamura takis 50 toea awa potitinowita?” 25Ago sewa Petoro meni ego senua awa, “Iyo, potitinowia awa.” Ago sero nu noko tera Yesura nana sora witiro ge awa kaka kerenamu inoinu Yesu nu nutope Petoro atata wero senua awa, “Simon, susu ei awa gasa nogo wai giro ina se gane: Zebura ema tua nukare arakara nana takista kastam pupinoweri, dubu nusokare nanata dubu zora nana ni?” 26Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Dubu zora nana.” Asenu Yesu meni ego senua awa, “Ewanana tosa, are ema tuara dubu nukare takis potarise sai oko itia. 27Ata saineba, nukare namorekai kotumara waya wai azu, ni ou ubura baro asi apero wo zo gita dimamunosa awa zumasa witai be nuso ziasa zaumai kina zo tamamunosa. Awa ibura takis moni nasoge asero puro baro numorekare potiyo te wae.” Ago senua awa.