Search form

Matiu 17:1

Yesu nu dirumura ena utura zasimai pumunua.

1Yesu meni waiko be 6 nomite Petoroto Yakobore ata nami kiaka nuso Yohane nukare pumunu nukare imata dirumu bamu zo witiro bamuwa awa.