Search form

Matiu 17:10

10Ago senu giro bua mai nuso meni nu atata wero sewa awa, “‘Elia gita mai amire Kristo mamunoya,’ awa lo ge gipai ema meni ge ago ine nogoro toweri?”