Search form

Matiu 17:11

11Ago atata wewa giro ina ego senua awa, “Elia nu me gita ewesemuro nena bamubamu dapikarago korawai amire Kristo mamunoya, awa ge me awa.