Search form

Matiu 17:14

Yesu meni mai mata diri zora nana ena bi tunenua.

14Nukare dirumura ena osisinomite ema bama diti bamu amira nana kei awewa ema zo meni muro Yesura nana zorage koiniro ego senua awa,