Search form

Matiu 17:18

18Ago senu nukare mai puro muwa nu bi senero ge senu mai doro bamunu mai eya ewanana wenua awa.