Search form

Matiu 17:22

Betero eramunoya amira ge bowi noko senua.

22Are noe bua mai nuso dapikarago Galilaya zebura ena nuso nana poti dara niwa Yesu meni ego senua awa, “Nuanakai na Emara Mai awa emara nana wanera potara