Search form

Matiu 17:25

25Ago sewa Petoro meni ego senua awa, “Iyo, potitinowia awa.” Ago sero nu noko tera Yesura nana sora witiro ge awa kaka kerenamu inoinu Yesu nu nutope Petoro atata wero senua awa, “Simon, susu ei awa gasa nogo wai giro ina se gane: Zebura ema tua nukare arakara nana takista kastam pupinoweri, dubu nusokare nanata dubu zora nana ni?”