Search form

Matiu 17:27

27Ata saineba, nukare namorekai kotumara waya wai azu, ni ou ubura baro asi apero wo zo gita dimamunosa awa zumasa witai be nuso ziasa zaumai kina zo tamamunosa. Awa ibura takis moni nasoge asero puro baro numorekare potiyo te wae.” Ago senua awa.