Search form

Matiu 17:7

7Ago inoiwa Yesu meni nusokare nana zora baro nukare zizinoise ego senua awa, “Nikare eriro azu doro noiwo.”