Search form

Matiu 18

Ema bamu wero nuai amira ge.

1Waiko be amire bua mai nuso nukare nuso nana bamuro atata wero sewa awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuai amire ai meni giti kopi bamu wero nuamunoi?” 2Ago sewa Yesu meni mai pei-kaka zo senu munu nusokare nana soe potiro 3ego senua aw, “Na me nimorekare sane. Nikare duba kapeteniro mai pei-mamai ine kaka wero nuamu, awa utura mokara oko toyamunowa. 4Zo nu duba nuso puro osero mai ego ine wero nuamunoya, nu ami Anutu imata Tua wero nuai amire ema giti kopi bamu wamunoya. 5Are zo nu na emo inoise mai ego ine zo kora wamunoya, nu ami na kora wetia ago ine wamunoya awa.

Mai pasinara oko uzumanekai.

6Zo nu mai kikinaka na tuma didinowera amira nana zo uzutai pasina tamai azu, nikare bere-bere omata bamubake zo ema amira nana dube kimeniro ewa surura musunawa dagimai te wamia. Nera kota, ema ami pasina kaka wamure oura dagimuro betamunoya, awa nena peu gege. Ota nu pasina wai amire Anutu meni ina potamunoya, awa nena mou-mau. 7Pasinara uzutai eure-taure ami kei awero ema bama uzutai pasinara duwamunora. Ata zo nu ema bama pasinara uzutamunoya ami waya waise. 8Are wana niso zo menita te niso zo meni pasina wamu sai giro kapero do. Nuai me ewanana pumamu kotumuro giro wana daimatare gege o te daimatare gege noma nuai me ewanana topetasa te wamunoya. Ota tere wanere zere dago puro nuasa ama ni niao zewai-zawai amira apara waya wamunosa. 9Ota giti moka niso zo meni pasina tamamu wai giro gusero do. Nuai me ewanana pumamu kotumuro giro giti moka daimatare gege noma nuai me ewanana topetasa te wamunoya. Ota eto dago puro nuasa ama ni dega niaore amira apara waya wamunosa.

Lama zo tara awai amira ge.

10Nikare pei-mamai naso zore gawa oko osaise. Na ami emo sana niniu. Angelo nusokare utura nowera nukare utura Mama nasora nana benaura kei awinoise mai nusokarera uge inowera. [ 11Na Emara Mai meni erama tiri-tara awai awa kau wero tamamu sero osena.]

12Ota ge zo sana kotumuro ina seu gane. Ema zo lama nuso 100 nusokare nana zo meni tara awai giro duamunoita? Tepo awa. Nu lama 99 nena ninoise itera awa doro bamu ware niro tara awai awa kau wamunoya. 13Na me sane. Nu me kau inoma tamuro 99 kaka tara awamu nukare ami emo kota, tara aweti tamia ami emo duba ewanana wamunoya awa. 14Are da ago ine utura Mama nisokare meni pei-mamai naso nusokare nana zo meni Mamera nana gomara ena tara awai azu towia awa.

Otao pasina wetia amira kora waira ebata.

15Otao niso zo meni niso nana pasina tamai ni bamuro nito imata ge potiyo gae. Ago wasa nu ge niso niniro kotumai nuso ewanana tamai noko otao ina-wa wamunowato. 16Ota ge niso dai giro doro baro ema data eto ago awa pumuro noko tera nuso nana bayawa nuto dai susu nuso gosinoise ge samunowato awa ninareto. 17Ota ge nisokare te dago dai giro dubu nasora nana giti mokara kereni gare. Dubura ge da ago dai giro ninawa diga emare takis pumai emare te wae. 18Na me memeka sane. Nikare zebura ena zasero diawa Anutu meni da ago ine utura ena zasero diamunoya. Ota zebura ena besawa Anutu meni da ago ine utura ena besamunoya.

19O zo susumuro sana niniu. Nisokare nana eto meni nena zo emo duba nusoto dara tiarato da wai isa sarato utura Mama naso meni isa nusoto niniro te wamunoya. 20Nera kota, ema etota etorobara nukare na emo aunara na nusokare nana soe nuamunona.” Ago senua awa.

Soumai waya zo meni otao nuso kaka awa-diamu amira ge.

21Yesu meni ge ago senu Petoro meni atata wero senua awa, “Tua, otao naso namore pasina inuai na be nazo ago awa pasina nuso duamunoni? Be 7 ago awa duana te wanoita?” 22Atata wenu Yesu meni ina ego senua awa, “Na be 7 ago duasise oko tona. Ni be dainiro-bake 70 taims 7 ago ine te wero dotinuasise tona. 23Anutu imata Tua wero nuai amira susu awa na ema tua zora potiro sana niniu. Ema tua zo meni mai sou dubu nuso dinau nuso ina potarise ge bua awa zaawenua. 24Are ge bua zaawero soumai marise senu nusokare nana zo amira nana ina nuso 10 milion kina ami ema tuara nana kei awenua. 25Nu ina nuso bamu awa potai ine tepo giro ema tua meni ego senua awa, ‘Ema ei awa ata bama maire nuso ata nata wo nuso ata nena wau nusore dago ema meni zuma gaero pumara na omata tamane.’ 26Ago senu soumai meni ema tuara nana koiniro begomo toise ego senua awa, ‘Ema tua naso, ni na awa-diasa omata niso eagomai potamunona.’ 27Begomo senu ema tua nu zo amuro giro awa-diro ina nuso bamu awa donua. 28Ago wenu sora ena osero bamuro soumai otao nuso zo tamunua, awa nuso nana ina nuso l00 kina itinua. Nu awa tamuro duba ziro doinoise ego senua awa, ‘Ina naso zeme-zemeke eya poti!’ 29Ago wenu otao nuso nuso nana koiniro nu begomo toise ego senua awa, ‘Ni na awa-diasa omata niso potamunona.’ 30Nu begomo senu ge nuso kaka ninamu baro senu otao nusore ego toise benai sora potiwa awa, ‘Ina nuso potiro tepo wero amire kei awamunosa.’ 31Are otao mamai nuso meni giro moka nusokare waya wenu bamuro ema tuare ge uge wewa awa. 32Are ema tua meni niniro soumai awa noko zawa senu munu ego tugata wenua awa, ‘Ni ema waya me waya atonua. Ni nama begomo sesesa duba naso nima emo waya weti giro ina naso bamu awa nimore dotena. 33Are na ni awa-diena ago ine nima otao nisore duba waya wai awa-diamesa, awa te wamia.’ 34Ago sero dumu wero tini kapenu goroba emara nana potiro ego senua awa, ‘Nikare nena waya me waya numore wero susawiawa nu ina naso bamu awa potiro tepo wai amire duamunowa.’” 35Yesu meni ago sero ge ei awa susumuro senua awa, “Are nikare duba peure pasina ina-dua kaka wamu wawa utura Mama naso meni nena mou-mau da ago ine nimorekare wamunoya awa.”