Search form

Matiu 18:1

Ema bamu wero nuai amira ge.

1Waiko be amire bua mai nuso nukare nuso nana bamuro atata wero sewa awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuai amire ai meni giti kopi bamu wero nuamunoi?”