Search form

Matiu 18:12

12Ota ge zo sana kotumuro ina seu gane. Ema zo lama nuso 100 nusokare nana zo meni tara awai giro duamunoita? Tepo awa. Nu lama 99 nena ninoise itera awa doro bamu ware niro tara awai awa kau wamunoya.