Search form

Matiu 18:15

Otao pasina wetia amira kora waira ebata.

15Otao niso zo meni niso nana pasina tamai ni bamuro nito imata ge potiyo gae. Ago wasa nu ge niso niniro kotumai nuso ewanana tamai noko otao ina-wa wamunowato.