Search form

Matiu 18:16

16Ota ge niso dai giro doro baro ema data eto ago awa pumuro noko tera nuso nana bayawa nuto dai susu nuso gosinoise ge samunowato awa ninareto.