Search form

Matiu 18:26

26Ago senu soumai meni ema tuara nana koiniro begomo toise ego senua awa, ‘Ema tua naso, ni na awa-diasa omata niso eagomai potamunona.’