Search form

Matiu 18:30

30Nu begomo senu ge nuso kaka ninamu baro senu otao nusore ego toise benai sora potiwa awa, ‘Ina nuso potiro tepo wero amire kei awamunosa.’