Search form

Matiu 18:32

32Are ema tua meni niniro soumai awa noko zawa senu munu ego tugata wenua awa, ‘Ni ema waya me waya atonua. Ni nama begomo sesesa duba naso nima emo waya weti giro ina naso bamu awa nimore dotena.