Search form

Matiu 18:34

34Ago sero dumu wero tini kapenu goroba emara nana potiro ego senua awa, ‘Nikare nena waya me waya numore wero susawiawa nu ina naso bamu awa potiro tepo wai amire duamunowa.’”