Search form

Matiu 18:35

35Yesu meni ago sero ge ei awa susumuro senua awa, “Are nikare duba peure pasina ina-dua kaka wamu wawa utura Mama naso meni nena mou-mau da ago ine nimorekare wamunoya awa.”