Search form

Matiu 18:8

8Are wana niso zo menita te niso zo meni pasina wamu sai giro kapero do. Nuai me ewanana pumamu kotumuro giro wana daimatare gege o te daimatare gege noma nuai me ewanana topetasa te wamunoya. Ota tere wanere zere dago puro nuasa ama ni niao zewai-zawai amira apara waya wamunosa.